Center za krepitev zdravja

Logotip krepitev zdravja za vse

Logotip NIJZLogotip ministrstva za zdravjeLogotip EU

Zdravstveni dom Kočevje je na javnem razpisu uspešno pridobil projekt »Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti« za katerega je bil izbran slogan Krepitev zdravja - za vse.

Na javnem razpisu je bilo izbranih 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije, v katerih se izvajajo projektne aktivnosti. Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter vsebinsko spremljanje projekta Krepitev zdravja - za vse izvajata Ministrstvo za zdravje in (NIJZ) v okviru podpornega projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Pomemben del projekta je vzpostavitev in delovanje centrov za krepitev zdravja, ki so zaživeli v zdravstvenih domovih kot nadgradnja predhodno vzpostavljenih zdravstveno vzgojnih centrov. Centri za krepitev zdravja so samostojne enote v zdravstvenih domovih, katere sestavlja strokovno usposobljen interdisciplinarni tim za izvajanje preventivnih obravnav (diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in kineziolog).

Opis operacije

Predmet je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v Zdravstvenem domu Kočevje.

Namen operacije

Namen operacije je krepitev javnozdravstvene vloge Zdravstvenega doma Kočevje, implementacija nadgradenj preventivnih programov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Prav tako je namen zagotavljanje dodatnih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja javnega zdravja, zmanjševanje neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc opolnomočiti izvajalce preventivnih obravnav za vse populacijske skupine iz Zdravstvenega doma Kočevje in pripadajočih lokalnih skupnostih za izvajanje nadgradenj preventivnih programov, s posebnim poudarkom na pridobivanju kulturnih kompetenc in vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del predstavlja vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu in ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstvenovzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

Finančna podpora

Sredstva sofinanciranja so v okviru operacije v razmerju 80 % (EU) in 20 % (slovenska udeležba) zagotovljena na proračunskih postavkah:

 • 160310 - PN9.1 - Opolnomočenje in zmanjševanje neenakosti v zdravju - 14-20-V-EU v znesku 292.108,80 EUR;

 • 160312 - PN9.1 - Opolnomočenje in zmanjševanje neenakosti v zdravju - 14-20-V-slovenska udeležba v znesku 73.027,20 EUR.

Skupni znesek operacije znaša 365.136,00 EUR.

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/.

Cilji in rezultati operacije

Spremljali se bodo naslednji kazalniki učinka in rezultata:

a) vzpostavitev Strokovne skupine Zdravstvenega doma Kočevje za preventivo; vzpostavitev Koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov; vzpostavitev Preventivnih timov za otroke in mladostnike po posameznih šolah/vrtcih; vzpostavitev Koordinativnega tima za odrasle; priprava Strategije in akcijskega načrta Zdravstvenega doma Kočevje za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju; vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja z vodjo in interdisciplinarnimi standardnimi timi; izvedba ocene stanja Zdravstvenega doma Kočevje na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih; izvedba presoje ustreznosti objekta/objektov in komunikacijskih ukrepov Zdravstvenega doma Kočevje za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim predlogom ukrepov; vključenje tolmača/medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov in nemedikamentoznih intervencijah pri osebah iz drugih kulturnih in družbeno - ekonomskih območij; vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju;

b) vzpostavitev nove strukture, ki bo podpirala izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni in aktivnosti zmanjševanja neenakosti, ter v katero bodo vključeni izvajalci preventivnih obravnav vseh populacijskih skupin; vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu, ki povezuje tako strokovnjake kot zdravstvenovzgojne programe za vse populacijske skupine ter zagotavlja usklajeno, optimalno in učinkovito zdravstvenovzgojno obravnavo in izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin v lokalni skupnosti; vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo; izvajanje ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin; zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti; vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja po modelu skupnostnega pristopa v zdravstvenem domu in pripadajočih lokalnih skupnostih, v katere bodo vključeni deležniki tako iz zdravstvenega kot socialnega resorja, občin, vzgojno - izobraževalnih institucij, programa Projektnega učenja za mlajše odrasle, Ljudske univerze, zavodov za zaposlovanje ter različnih nevladnih organizacij.

Ključni del projektnih aktivnosti predstavlja vzpostavitev Centra za krepitev zdravja, v okviru katerega izvajamo individualna svetovanja in preventivne zdravstveno vzgojne delavnice ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. V skrbi za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju se povezujemo z društvi, delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in z vsemi, ki lahko prispevajo k izboljšanju zdravja. Pritegniti želimo socialno šibke in druge ranljive skupine uporabnikov.

Program za krepitev zdravja

Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim osebam od 19. leta starosti dalje. Delavnice, ki jih izvajajo, so namenjene vsem, ki želijo izvedeti več o zdravem načinu življenja in o dejavnikih, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ali poslabšajo že obstoječe bolezni. Delavnice so strokovno vodene, udeležba na delavnicah je brezplačna, za udeležbo potrebujete le urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.

Temeljne obravnave za krepitev zdravja:

 • Zdravo živim

 • Ali sem fit?

 • Tehnike sproščanja

 • Zvišan krvni tlak

 • Zvišane maščobe v krvi

 • Zvišan krvni sladkor

 • Sladkorna bolezen tipa 2

 • Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle

Poglobljene obravnave za krepitev zdravja:

Za vključitev v svetovanje je potrebna napotitev iz referenčne ambulante ali od izbranega osebnega zdravnika.

Svetovalnica ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG:

 • Zdravo jem

 • Gibam se

 • Zdravo hujšanje

 • S sladkorno boleznijo skozi življenje

Svetovalnica za DUŠEVNO ZDRAVJE

 • Spoprijemanje s stresom

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Svetovalnica za TVEGANA VEDENJA

 • Skupinsko/individualno svetovanje za opuščanje kajenja

 • Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

Temeljne obravnave za krepitev zdravja

ZDRAVO ŽIVIM

Pridobili boste informacije o pomenu zdravega načina življenja (zdrave prehrane, telesne dejavnosti, opuščanje kajenja in tveganega/škodljivega pitja alkohola, obvladovanja stresa, spanja ipd.) za ohranjanje in krepitev zdravja, preprečevanje nastanka kroničnih bolezni oziroma za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo.

ALI SEM FIT?

Namenjena je vsem, ki vas zanima, kakšna je vaša telesna pripravljenost ter kakšna oblika in intenzivnost telesne dejavnosti koristi vašemu zdravju. Pod strokovnim vodstvom boste opravili preizkus telesne pripravljenosti. Testiranje obsega hojo na 2 km ali 6 - minutni test hoje ali 2 - minutni test stopanja na mestu.

TEHNIKE SPROŠČANJA

Spoznali boste osnovne značilnosti sproščanja in tehnike sproščanja in praktično izvedli različne tehnike sproščanja. Spoznali boste njihove prednosti in dobili priporočila, da jih boste lahko izvajali tudi doma.

ZVIŠAN KRVNI TLAK

Spoznali boste problem zvišanega krvnega tlaka, pridobili številne informacije o zvišanem krvnem tlaku, veščine za njegovo obvladovanje in pravilno izvajanje meritev.

ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI

Spoznali boste problem zvišanih maščob v krvi, pridobili veliko informacij o nastanku holesterola, pomenu ciljnih in mejnih vrednosti o zvišanih maščobah v krvi za zdravje, ter način kako vzdrževati normalne vrednosti.

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR

Spoznali boste problem zvišanega sladkorja v krvi in pridobili informacije o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo.

SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2

Spoznali boste sladkorno bolezen tip 2 in kako upočasniti potek bolezni. Pridobite lahko znanja in veščine za pravilno izvajanje samokontrole krvnega sladkorja ter pomembnost rednih letnih pregledov.

TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA ODRASLE/STAREJŠE

Opravili boste skupino testov za oceno vaše telesne pripravljenosti. Na podlagi ocene testiranja vam svetujemo o ustrezni telesni delavnosti za ohranjanje in krepitev zdravja.

Poglobljene obravnave za krepitev zdravja

Svetovalnica za ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

ZDRAVO JEM

Pridobili boste znanje in veščine za postopno uvajanje spremembe v vašem načinu prehranjevanja. Nudimo vam strokovno podporo in pomoč pri spreminjanju nezdravih prehranjevalnih navad.

GIBAM SE

Pridobili boste znanje o pomenu gibanja za zdravje, o uravnoteženi telesni vadbi kako pravilno izvajati vaje za moč, gibljivost, ravnotežje in aerobno vadbo. Pridobite tudi poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti ter oblikujete svoj osebni načrt telesne dejavnosti.

ZDRAVO HUJŠANJE

Nudimo vam strokovno podporo in pomoč pri zdravem hujšanju ter znanja in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad. S psihološkimi posveti vam nudimo popolno podporo v procesu hujšanja in vzdrževanja zdravega življenjskega sloga.

S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE

Pridobili boste najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2 ter znanja in veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje vsakdanje življenje. S strokovno pomočjo oblikujete uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki pripomore h krepitvi vašega zdravja in izboljšanju počutja ter k sprejemanju kronične napredujoče bolezni.

Svetovalnica za DUŠEVNO ZDRAVJE

SPOPRIJEMANJE S STRESOM

Spoznali boste osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Naučili se boste veščin, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje.

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJE Z DEPRESIJO

Seznanili vas bomo z osnovnimi značilnostmi težav, vzrokih zanje, poteku in načinu zdravljenja ter vam predstavili veščine za pomoč pri izboljšanju svojega počutja.

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJE S TESNOBO

Spoznali boste osnovne značilnosti anksioznih motenj, vzroke zanje ter potek in načine zdravljenja, s katerimi si boste lahko sami pomagali izboljšati svoje počutje.

Svetovalnica za TVEGANA VEDENJA

SKUPINSKO/INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

Dobili boste informacije in strokovno podporo pri opuščanju kajenja. Nudimo vam možnost individualnega ali skupinskega svetovanja.

SKUPINSKO/INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE TVEGANEGA PITJA ALKOHOLA

Dobili boste informacije in podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter pri vzdrževanju manj tveganega pitja alkohola.

S ciljem zagotavljanja kakovostnih preventivnih programov, ki se med seboj dopolnjujejo in povezujejo v CKZ, potekajo združena naslednja področja preventive:

 • Program priprave na porod in starševstvo,

 • Program družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov,

 • Program vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov v predšolskem in šolskem obdobju,

 • Program vzgoje za ustno zdravje otrok in mladostnikov,

 • Program podpore državnim presejalnim programom (SVIT, DORA, ZORA),

 • Programi za promocijo zdravja, zmanjševanja neenakosti in vključevanja ranljivih skupin v zdravstveno obravnavo.

Strokovni tim:

 • Anja Škufca, diplomirana medicinska sestra

 • Nuša Knavs, diplomirana medicinska sestra

 • Marija Kobe, diplomirana medicinska sestra

 • Diana Pavlič, diplomirana medicinska sestra

 • Marjana Jezeraškić, diplomirana medicinska sestra

 • Urška Baković, magistra psihologije

 • Urška Kastelic, magistra inženir živilstva

 • Tadeja Nosan, diplomirana fizioterapevtka

 • Anja Hočevar, diplomirana fizioterapevtka

 • David Gole, magister kineziologije

Kontakt

Vodja CKZ Kočevje: Anja Škufca, diplomirana medicinska sestra
Telefonska številka CKZ: (01) 893 90 56
E-pošta: ckz@zdkocevje.si
E-pošta: solazastarse@zdkocevje.si

Delovni čas

Ponedeljek: 7:00 - 19:00
Torek: 7:00 - 19:00
Sreda: 7:00 - 19:00
Četrtek: 7:00 - 14:00
Petek: 7:00 - 14:00